เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใ.. :อ่าน 75 คน
เรื่อง การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" :อ่าน 156 คน
เร่งรัดรายงานการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 24 มี.. :อ่าน 230 คน
แบบรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของ อปท. (ไฟล์ excel) :อ่าน 106 คน
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย ๔.๐ :อ่าน 336 คน