เรื่อง การบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุ.. :อ่าน 216 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ประธานสภา รองประธานสภา .. :อ่าน 96 คน
เรื่อง โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา.. :อ่าน 476 คน
เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอปท. :อ่าน 234 คน
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของอปท.เพื่อสนับสนุนวัด :อ่าน 485 คน