หัวข้อ การขอรับเอกสารผลงานของ "ครูสอนดี" รับคืนได้ที่ กองการศึกษาฯ อบจ.นครศรีธรรมราช
   
 
      ขอให้ครูที่ส่งผลงานครูสอนดี รับเอกสารผลงานคืนได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความสะดวกกรุณาประสานล่วงหน้าได้ที่  โทร. 075-348016 "
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ธ.ค. 2555