หัวข้อ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ อปท. ประจำปี 2556
   
 
      

      จากการตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ของ อปท.ต่าง ๆ แล้ว เกิดข้อผิดพลาดหลายกรณี
ดังต่อไปนี้
       ๑. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ (แบบ ขร.๔/๒๕๕๖, แบบ ลจ.๓/๒๕๕๖,แบบ ทถ.๓/๒๕๕๖) ไม่จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่กำหนด (TH Saraban PSK หรือ TH Saraban it๙)
       ๒. แบบบัญชีแสดงคุณสมบัติฯ ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่
        ฯลฯ
       ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เสียสิทธิ ขอให้ อปท.ต่าง ๆ ทั้งที่ได้ส่งเอกสารให้จังหวัดแล้ว และยังไม่ได้ส่งเอกสารให้จังหวัด ดำเนินการดังนี้
       ๑. การส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของข้าราชการ พนักงาน พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง(ตามตัวอย่าง) แล้วจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
       ๒. การส่งเอกสารเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้จัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง(ตามตัวอย่าง) แล้วจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

       หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณสมใจ ช่วยภิบาล ๐๘-๑๕๔๑-๘๙๙๘

 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ม.ค. 2556