เช็คเมล์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ก.ถ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลปกครอง
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานงบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดิน
 
ตรวจสอบสลากกินบ่งรัฐบาล
ส่งข้อผ่าเข้ามือถือผ่าเวบ
นครศรีฯ
 
QRCODE : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคร width=
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2549
 
 
 
สมุดบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือน
บัญชีเครือข่ายทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
สาระน่ารู้กับท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
   รับโอน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน หนสป. : 2014-04-18 (ตอบ 0)
   โอนย้าย คนอยากย้าย : 2014-04-18 (ตอบ 0)
   กองอื่นเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้ไหม จริง : 2014-04-18 (ตอบ 0)
   สนใจโอนย้ายไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3/6ว Nies : 2014-04-18 (ตอบ 0)
   สถานที่สอบของกรม 5555 : 2014-04-18 (ตอบ 1)
   รับโอนย้าย คนท้องถิ่น : 2014-04-18 (ตอบ 0)
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7535-6144, 0-7535-6375, 0-7534-3312 ต่อ 11-25
Copyright © 2006-2009 WWW.NAKHONLOCAL.GO.TH , All Rights Reserved.