จํานวนหนังสือทั้งหมด 2442 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5300358 ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร(นศ0037.3/ว2339ลว16กค.53) 16 กรกฎาคม 2553 550
nrt5300357 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"ฝันเราเท่ากัน"(นศ0037.3/ว2338ลว16กค.53) 16 กรกฎาคม 2553 730
nrt5300354 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (นศ0037.2/ว2336 ลว 16 ก.ค. 2553) 16 กรกฎาคม 2553 537
nrt5300351 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อกำหนดงานสำนักองค์กรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 15 กรกฎาคม 2553 777
nrt5300350 โครงการเพิ่มประสิทธภาพผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช(นศ0037.1/ว2301ลว.14กค.2553) 15 กรกฎาคม 2553 1107
nrt5300349 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลในการเปิดโลกทัศน์ใหม่สู่เมืองนครแบบบูรณาการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช(นศ0037.1/ว2302ลว.114กค.25536) 15 กรกฎาคม 2553 851
nrt5300348 การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(นศ0037.2/ว2322ลว.14กค.2553) 15 กรกฎาคม 2553 1519
nrt5300347 การรวบรวมผลงานดีเด่น Best Practices ของ อปท.ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(นศ0037.3/ว2312ลว.14ก.ค.2553) 14 กรกฎาคม 2553 494
nrt5300346 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP)(นศ0037.5/ว2283ลว.14กค.2553) 14 กรกฎาคม 2553 1142
nrt5300345 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการดำเนินงานการทางวิจัยฯ(หลักสูตร5วัน)รุ่นที่5/2553(นศ0037.4/ว2271ลว.13กค.2553) 14 กรกฎาคม 2553 908
nrt5300344 การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิพลเมืองให้กับประชาชน(นศ0037.4/ว2270ลว.13กค.2553) 14 กรกฎาคม 2553 617
nrt5300343 ขอเชิญประชุม นายก อบต. ประธานสภา และปลัดอบต.ในพื้นที่อำเภอเมือง ,ร่อนพิบูลย์, เฉลิมพระเกียรติ ,พระพรหม ,จุฬาภรณ์(นศ0037.1/ว194ลว13กค.2553) 13 กรกฎาคม 2553 784
nrt5300342 ข้อมูลอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด นศ0037.2/ว 2262 ลว 13 ก.ค. 2553) 13 กรกฎาคม 2553 1592
nrt5300334 แก้ไขมติ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช(นศ0037.2/ว185ลว7กค53) 13 กรกฎาคม 2553 908
nrt5300341 การดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (นศ0037.1/ว 189 ลว. 13 ก.ค. 2553) 13 กรกฎาคม 2553 930
nrt5300340 การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด(นศ0037.4/ว2241ลว.9กค.2553) 12 กรกฎาคม 2553 789
nrt5300339 โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี2253(นศ0037.4/ว2242ลว9กค.2553) 12 กรกฎาคม 2553 1017
nrt5300338 การขอยกเว้นป้ายภาษีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(นศ0037.5/ว2248ลว.9กค.2553) 12 กรกฎาคม 2553 417
nrt5300337 ค่าใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์(นศ0037.5/ว22154ลว.8กค.2553) 12 กรกฎาคม 2553 805
nrt5300336 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2554(นศ0037.1/ว2222ลว8กค.53) 8 กรกฎาคม 2553 1390
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 69 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 69 70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]