จํานวนหนังสือทั้งหมด 2442 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt55000156 ซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(เพิ่มเติม) 8 มีนาคม 2555 783
nrt55000155 แจ้งคู่มือการใช้งานสำหรับบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.3/ว 98 ลว8มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 951
nrt55000154 ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ นศ 0037.3/ว 909 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 886
nrt55000153 การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.3/ว 910 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 584
nrt55000152 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ (ที่ นศ 0037.4/ว 879 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 629
nrt55000151 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ นศ 0037.4/ว 93 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 514
nrt55000150 การเพิ่มเติมคุณวุติการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหาร (ที่ นศ 0037.2/ว 898 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 793
nrt55000149 การเพิ่มเติมคุณวุติการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ที่ นศ 0037.2/ว 897 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 612
nrt55000148 หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุติกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (ที่ นศ 0037.2/ว 896 ลว6มี.ค.2555) 8 มีนาคม 2555 834
nrt55000147 หารือการได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุติปริญญาโทในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ที่ นศ 0037.2/ว 899 ลว. 6 มี.ค. 2555) 8 มีนาคม 2555 977
nrt55000145 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว870ลว6มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 1135
nrt55000115 การเพิ่มเติมคุณวุฒิปริญญาตรีในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง นักวิชาการคลังฯ(ที่นศ0037.2/ว79ลว24ก.พ.2555) 6 มีนาคม 2555 846
nrt55000141 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบี้ยงต้น(หลักสูตร 2วัน)(ด่วนที่สุดที่นศ0037.4/ว865ลว5มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 607
nrt55000116 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง(ที่นศ0037.2/ว80ลว24ก.พ.2555) 6 มีนาคม 2555 479
nrt55000143 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"(ที่นศ0037.2/ว875ลว6มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 469
nrt55000142 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯรุ่นที่2/2555ฯ(ด่วนมากที่นศ0037.2/ว874ลว6มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 554
nrt55000146 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.5/ว880ลว6มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 667
nrt55000144 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.(ที่นศ0037.5/94ลว 6มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 338
nrt55000129 ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในฐานระบบข้อมูลกลางอปท.(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว808ลว29ก.พ.2555) 6 มีนาคม 2555 721
nrt55000140 ขอขยายเวลารับสมัครโครงการส่งเสริมอปท.ด้านการผังเมืองและการอาคาร(ที่นศ0020/ว846ลว2มี.ค.2555) 6 มีนาคม 2555 666
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 9 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]