จํานวนหนังสือทั้งหมด 736 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt4900173 มท0835.3/ว3643 ลว.27ต.ค.2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 30 ตุลาคม 2549 302
nrt4900172 มท0835.3/ว3595 ลว.20ต.ค.2549 เรื่อง การประเมินมาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2549 6
nrt4900171 มท0835.3/ว517 ลว.19ต.ค.2549 เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 30 ตุลาคม 2549 202
nrt4900170 มท0835.3/ว3581 ลว.19ต.ค.2549 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 30 ตุลาคม 2549 6
nrt4900165 มท0835.1/ว3550 ลว.17ต.ค.2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติราชการของ อปท.ตามประกาศและคำสั่งคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ 27 ตุลาคม 2549 269
nrt4900167 มท0835.1/ว3549 ลว.17 ต.ค.2549 เรื่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศ ของนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง สถ.กับสถาบันการศึกษา 27 ตุลาคม 2549 6
nrt4900166 มท0835.1/508 ลว.16ต.ค.2549 เรื่อง การทำสัญญาการรับทุนนักศึกษาฯ 27 ตุลาคม 2549 277
nrt4900164 มท0835.4/ว513 ลว.10ต.ค.2549 เรื่อง ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของสภาชิกสภาท้องถิ่น 27 ตุลาคม 2549 10
nrt4900169 มท0835.2/ว515 ลว.19ต.ค.2549 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 ตุลาคม 2549 483
nrt4900168 มท0835.2/ว3570 ลว.19ต.ค.2549 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26 ตุลาคม 2549 355
nrt4900161 มท0835.1/ว3548 ลว.17ต.ค.2549 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับนโยบายการปฏิบัติราชการในปี2550 18 ตุลาคม 2549 171
nrt4900160 มท0835.2/ว3547 ลว.17ต.ค.2549 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เตือนมิให้หลงเชื่อผู้หลอกลวงเรียกรับเงินฯ 18 ตุลาคม 2549 18
nrt4900159 มท0835.2/ว510 ลว.16ต.ค.2548 เรื่อง หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท. 18 ตุลาคม 2549 341
nrt4900158 มท0835.2/ว500 ลว.12ต.ค.2549 เรื่อง มท0835.2/ว3521 ลว.13ต.ค.2549 เรื่อง แจ้งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม 17 ตุลาคม 2549 10
nrt4900157 มท0835.2/ว500 ลว.12ต.ค.2549 เรื่อง ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ระหว่างปี2522-2544 16 ตุลาคม 2549 326
nrt4900156 มท0835.2/ว499 ลว.11ต.ค.2549 เรื่อง แบบสำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2549 23
nrt4900155 มท0835.1/ว3468 ลว.9ต.ค.2549 เรื่อง กิจกรรม"ท้องถิ่นไทยร้อยใจปวงประชา ให้สัญญาสร้างสรรค์ความดี...สู่ 60 ล้านฯ 12 ตุลาคม 2549 84
nrt4900154 มท0834.3/ว3471 ลว.10ต.ค.2549 เรื่อง โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 12 ตุลาคม 2549 87
nrt4900153 มท0835.4/ว3444 ลว.6ต.ค.2549 เรื่อง ขอให้กำกับดูแลการดำเนินการเคเบิลทีวีของ อปท. 12 ตุลาคม 2549 65
nrt4900152 มท0835.1/ว489 ลว.6ต.ค.2549 เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารฯ 12 ตุลาคม 2549 7
     << หน้าก่อน      กำลังแสดงหน้าที่ 29 / 37 หน้าถัดไป >>    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 282930 31 32 33 34 35 36 37 ]