จํานวนหนังสือทั้งหมด 598 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5100503 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากฯ (มท0835.3/ว3364ลว.13พ.ย.2551) 13 พฤศจิกายน 2551 708
nrt5100502 การรายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ(มท0835.2/ว3362ลว.12พ.ย.2551) 13 พฤศจิกายน 2551 1160
nrt5100501 แนวทางการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอปท.ในรอบปีฯ (มท0835.3/ว3363ลว.12พ.ย.2551) 13 พฤศจิกายน 2551 887
nrt5100499 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2551(มท0835.3/3331ลว.11พ.ย.2551) 11 พฤศจิกายน 2551 832
nrt5100498 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มท0835.3/ว3311ลว.10พ.ย.2551) 11 พฤศจิกายน 2551 571
nrt5100497 การคัดเลือกกรรมผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางฯ (มท0835.2/ว3309ลว.10พ.ย.2551) 11 พฤศจิกายน 2551 409
nrt5100496 การจัดเก็บข้อมูลที่ปรึกษาตามโครงการวิจัยเพื่อจัดทำเกณฑ์ประเมินผลฯ(มท0835.3/ว624ลว.7พ.ย.2551) 7 พฤศจิกายน 2551 627
nrt5100495 ขอเชิญประชุม(มท0835.1/ว3275ลว.5พ.ย.2551) 7 พฤศจิกายน 2551 771
nrt5100494 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541(มท0835.4/ว3273ลว.5พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 1343
nrt5100493 สำรวจข้อมูลคนพิการที่อปท.ให้การสนับสนุนในปีงปม.2552(มท0835.3/3261ลว.4พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 584
nrt5100492 สำรวจข้อมูลคนพิการที่อปท.ให้การสนับสนุนในปีงปม.2552(มท0835.3/3260ลว.4พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 375
nrt5100491 การคัดเลือกผู้แทนอปท.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ(มท0835.3/ว3246ลว.3พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 488
nrt5100490 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น(มท0835.3/ว3245ลว.3พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 576
nrt5100489 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลและ อบต. (มท0835.3/ว827ลว.3พ.ย.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 496
nrt5100488 รายงานข้อมูลผลงานดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท0835.3/ว3233ลว.31ต.ค.2551) 5 พฤศจิกายน 2551 377
nrt5100487 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (มท0835.4/ว3225ลว.31ต.ค.2551 5 พฤศจิกายน 2551 499
nrt5100486 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ (มท0835.3/ว3216ลว.30ต.ค.2551) 30 ตุลาคม 2551 1016
nrt5100485 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท0835.3/ว608ลว.27ต.ค.2551) 30 ตุลาคม 2551 1205
nrt5100483 การคัดเลือกนายกอบต.และประธานสภาอบต.เป็นกรรมการผู้แทนอบต.ฯ (มท0835.2/ว3204ลว.29ต.ค.2551) 30 ตุลาคม 2551 689
nrt5100482 ตอบข้อหารือ กรณีทักท้วงการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าเงินเดือน(มท0835.1/ว611ลว.29ต.ค.2551) 30 ตุลาคม 2551 915
     << หน้าก่อน      กำลังแสดงหน้าที่ 5 / 30 หน้าถัดไป >>    [ 1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]