ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
หลักเกณฑ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูของเทศบาล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย