ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (แก้ไขข้อ ๔๐๖ ข้อ ๔๐๗) ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗