หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (Updat)   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขข้อ ๘๓ (๔) ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) (แก้ไขข้อ ๕๘) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) (เพิ่มความ วรรคห้า วรรคเจ็ด ในข้อ ๓๓  แก้ไขข้อ ๕๘ , ๖๑ วรรคสอง , ๘๑ วรรคห้า) ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๔
หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีกระทำผิดกฎหมาย ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗
การนำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมาใช้กับพนักงานเทศบาล ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕