หลักเกณฑ์ทั่วไป
 
แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ๕ กันยายน ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ๘ มีนาคม ๒๕๔๙
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ลว.๓ ก.พ.๒๕๔๙ (ยกเลิกแนวทางทางการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ก) ๑) ตามประกาศ ก.อบต.ฉบับที่ ๑๑  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
กำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘
กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือการโอนพนักงานส่วนตำบลหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ (เพิ่มเติม) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือการโอนพนักงานส่วนตำบลหรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘
กำหนดหลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหารที่ ก.ท.(เดิม)กำหนด ๕ มกราคม ๒๕๔๘
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์การสั่งประจำกรณีพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำผิดกฎหมาย ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตราการเปลี่ยนอาชีพพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖  และระดับ ๗ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
การกำหนดหลักเกณฑ์การปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ๘ มกราคม ๒๕๔๗
กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๔๖ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
หลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือกของพนักงานส่วนตำบล ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ๑๑ เมษายน ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 8)ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ๘ มกรามคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 8) ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) ในองค์การบริหารส่วนตบำลขนาดกลาง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๖ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของพนักงานส่วนตำบล ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๕ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจำมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างประจำกรณีการถ่ายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕