หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติสำหรับลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีการถ่ายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๘ มกราคม ๒๕๔๗
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจำมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างประจำกรณีการถ่ายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับโอนลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีการถ่ายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖