มติ ก.อบต.จังหวัด
 
มติ ก.อบต.จังหวัด. ปี พ.ศ. 2558