เว็บบอร์ดท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
โดย :  อบต.เกาะลิบง
เมื่อ : 2010-07-19 12:44:19
อบต.เกาะลิบง จังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
IP :(118.175.214.12)
แสดงความคิดเห็น
 
โดย :  อบต.เกาะลิบง(เพิ่ม)
ตอบเมื่อ : 2010-07-19 12:50:53    IP : (118.175.214.12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
-------------------------------------
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดฯและส่วนโยธา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1.1 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วน/งาน สำนักงานปลัดฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานอบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์
การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,940 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว.115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว

-2-
1.2 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
(ตามโครงการถ่ายโอนฯเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมดตะนอย )
ส่วน/งาน สำนักงานปลัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานหรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัดเดิม สำหรับบุคคล ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยและมีใบประกอบ วิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก และพิจารณา ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลำดับ
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 5,760 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,440 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว.115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว
1.3 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ส่วน/งาน ส่วนโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ ช่วย จัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่องช่วย จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
-3-
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 5,760 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,440 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว.115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว

ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี มีผลไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังให้ความเห็นชอบ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

2. ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ (ก.อบต.) กำหนด สำหรับพนักงานส่วนตำบล
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-4-
3. การกำหนดรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่ และการจำหน่ายใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอซื้อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง หมู่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 075-207529
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปด้วย
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
- ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญทางทหาร(ถ้ามี)
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่
ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส จำนวน 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(7) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 6 ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วยตนเอง
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตำแหน่ง ละ 100 บาท ยกเว้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 200 บาท
สำหรับการรับสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากทราบภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรร (สอบคัดเลือก) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง


-5-

5. หลักเกณฑ์การเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ (สอบคัดเลือก)
(5.1) ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเกณฑ์การตัดสิน (ร้อยละ 60) ก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น.โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
(5.2) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
(1) ทดสอบปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คะแนน 40 คะแนน)
- โดยจะทำการทดสอบฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้อง
(2) การสัมภาษณ์การประเมินบุคคล (คะแนน 60 คะแนน)
- โดยประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผู้เข้ารับการเลือกสรร โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชาว์ปัญญา การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ วิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำ ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงในการทำงาน
(5.3) เกณฑ์การตัดสินสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

6. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะขึ้นโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้มีขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง


-6-
8. ระยะเวลาการจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
- ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามตำแหน่งที่ขึ้นบัญชี เมื่อถึงลำดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553


(ลงชื่อ)
(นายชูศักดิ์ ชุมคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
 
  ความคิดเห็นที่ : 1
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  คนคอน
ตอบเมื่อ : 2010-07-20 10:13:09    IP : (119.42.85.71)
อบต.เกาะลิบงเป็นอบต.ขนาด(เล็ก กลาง ใหญ่)ใหนครับ?

 
  ความคิดเห็นที่ : 2
กลับขึ้นด้านบน

โดย :  อบต.เกาะลิบง
ตอบเมื่อ : 2010-07-29 16:13:32    IP : (118.173.132.216)
ขอโทษด้วยนะคะ ที่ตอบช้า อบต.เกาะลิบง ขนาดกลางค่ะ ส่วนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครอยู่ตอนนี้ก้อเพราะพนักงานเดิมได้บรรจุที่สุราษฎร์อ่ะคะ ยังไงก้อรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ หมดเขตวันศุกร์นี้แล้วค่ะ มีเวลาเหลือ อีก 2 วัน

 
  ความคิดเห็นที่ : 3
กลับขึ้นด้านบน

1
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 1 Mb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
รหัสส่งข้อมูล :
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nakhonlocal.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป