หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt64111597
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6178 ลว. 17 พ.ย. 2564
nrt64111596
ที่ นศ 0023.5/ว450 ลว.17พ.ย.64
nrt64111595
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 6163 ลว.17 พ.ย. 2564
nrt64111594
ที่ นศ 0023.2/ว 6149 ลว. 16 พ.ย. 2564
nrt64111593
นศ 0023.3/ว 6138 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
nrt64111592
ที่ นศ 0023.2/ว 6132 ลว 16 พ.ย.2564
nrt64111591
ที่ นศ 0023.5/ว 449 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111590
นศ 0023.3/ว 6111 ลว. 15 พ.ย.2564
nrt64111589
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [อ่าน 446 คน]     15 พ.ย. 2564
นศ 0023.3/ว 6110 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111588
ที่ นศ 0023.3/ว 6121 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111587
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6112 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111586
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 6106 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111585
ที่ นศ 0023.3/ว 6102 ลว. 15 พ.ย. 2564
nrt64111584
ที่ นศ 0023.3/ว 6074 ลว. 12 พ.ย. 2564
nrt64111583
ที่ นศ 0023.1/ว 448 ลว. 12 พ.ย. 2564
nrt64111582
ที่ นศ 0023.3/ว 6073 ลว. 12 พ.ย. 2564
nrt64111581
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6068 ลว. 12 พ.ย. 2564
nrt64111580
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6057 ลว. 11 พ.ย. 2564
nrt64111579
ที่ นศ 0023.5/ว 447 ลว. 11 พ.ย. 2564
nrt64111578
ด่วนที่สุด ที่ นศ0023.3/ว 6047 ลว. 11 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|