หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1608 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6209561
ที่ นศ0023.2/ว 5065 ลว. 23 ก.ย. 2562
nrt6209560
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 406 ลว. 23 ก.ย. 2562
nrt6209559
ที่ นศ 0023.4/ว 5056 ลว. 23 ก.ย. 2562
nrt6209555
ที่ นศ 0023.5/ว 402 ลว. 20 ก.ย. 2562
nrt6209559
ที่ นศ 0023.3/ว 404 ลว.20 ก.ย. 2562
nrt6209557
ที่ นศ 0023.3/ว 5053 ลว.20 ก.ย.2562
nrt6209556
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 403 ลว.20 ก.ย. 2562
nrt6209552
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4048 ลว 20 ก.ย. 2562
nrt6209554
ที่ นศ 0023.1/ว 5046 ลว 20 ก.ย. 2562
nrt6209553
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5049 ลว 20 ก.ย. 2562
nrt6209552
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 401 ลว. 20 ก.ย. 2562
nrt6209550
ด่วนที่สุ ที่ นศ 0023.3/ว 5043 ลว 20 ก.ย. 2562
nrt6209549
ที่ นศ 0023.3/ว 5042 ลว 20 ก.ย. 2562
nrt6209548
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5034 ลว. 19 ก.ย. 2562
nrt6209546
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 5032 ลว 19 ก.ย. 2562
nrt6209547
ที่ นศ 0023.3/ว 5035 ลว.19 ก.ย. 2562
nrt6209545
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5029 ลว. 19 ก.ย.62
nrt6209544
ที่ นศ 0023.3/ว 5027 ลว.19 ก.ย. 2562
nrt6209543
ที่ นศ 0023.3/ว 5026 ลว 19 ก.ย.2562
nrt6209542
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว5025 ลว. 19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81|