หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt64111518
ที่ 0023.3/ว 5904 ลว. 5 พ.ย. 2564
nrt64111516
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5903 ลว. 5 พ.ย. 2564
nrt64111515
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 435 ลว. 4 พ.ย.2564
nrt64111514
ที่ นศ 0023.5/557 ลว.4พ.ย.64
nrt64111512
ที่นศ0023.5/ว433 ลว.3พ.ย.64
ืnrt64111513
ที่ นศ 0023.5/ว434 ลว.3พ.ย.64
nrt64111511
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามก [อ่าน 440 คน]     04 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว5866 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111510
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน [อ่าน 438 คน]     04 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว5867 ลว.3 พ.ย. 2564
nrt64111509
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5865 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111508
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5844 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111507
ที่ นศ 0023.3/ว 5861 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111506
ที่ นศ 0023.5/ว 432 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111505
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 431 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111504
ที่ นศ 0023.5/ว 5860 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111503
ที่ นศ 0023.5/ว 5859 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111502
ที่ นศ 0023.5/ว 5857 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111501
ที่ นศ 0023.5/ว 5856 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111500
ที่ นศ 0023.5/ว 5855 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111499
ที่ นศ 0023.5/554 ลว. 3 พ.ย. 2564
nrt64111498
นศ 0023.3/ว 430 ลว. 3 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|