หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1866 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101453
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5300 ลว. 6 ต.ค. 2563
nrt63101452
นศ 0023.3/ว 5293 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101451
นศ 0023.3/ว 5292 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101450
นศ 0023.3/ว 5291 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101449
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 474 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101448
ที่ นศ 0023.2/ว 5282 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101447
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5277 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101446
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5278 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101445
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5279 ลว. 5 ต.ค. 2563
nrt63101444
ที่ นศ 0023.3/ว 5256 ลว. 2 ต.ค. 2563
nrt63101443
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5264 ลว. 2 ต.ค. 2563
nrt63101441
ที่ นศ 0023.5/ว 5256 ลว. 2 ต.ต. 2563
nrt63101442
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 472 ลว. 2 ต.ค.2563
nrt63101440
นศ 0023.3/ว 5258 ลว. 2 ต.ค.2563
nrt63101339
นศ 0023.3/ว 5257 ลว. 2 ต.ค.2563
nrt63101437
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5255 ลว. 1 ต.ค. 2563
nrt63101436
ที่ นศ 0023.3/ว 471 ลว. 1 ต.ค. 2563
nrt63101434
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5252 ลว. 1 ต.ค. 2563
nrt63101435
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบ การดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [อ่าน 459 คน]     01 ต.ค. 2563
นศ 0023.3/ว 5253 ลว. 1 ต.ค. 2563
nrt63101433
ที่ นศ 0023.1/ว 470 ลว. 30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94|