หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | 
จำนวนหนังสือ 1866 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101430
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/18541 ลว. 30 ก.ย. 2563
ืnrt63091432
ที่ นศ 0023.5/ว469 ลว.30ก.ย.2563
nrt63091431-2
ที่ นศ 0023.5/ว462 ลว.30ก.ย.63
ืnrt63091409
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว5188 ลว.29ก.ย.63
nrt63091428
ที่ นศ 0023.5/ว5231 ลว.30ก.ย.63
ืnrt63091427
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ [อ่าน 741 คน]     30 ก.ย. 2563
ที่ นศ 0023.5/ว5230ลว.30ก.ย.63
nrt63091429
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/18515ลว.30ก.ย.63
nrt63091426
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5194 ลว. 29 ก.ย. 2563
nrt63091425
ที่ นศ 0023.5/ว 467 ลว. 29 ก.ย. 2563
nrt63091424
ที่ นศ 0023.3/ว 5228 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091423
ที่ นศ 0023.2/ว 5172 ลว. 29 ก.ย. 2563
nrt63091422
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5218 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091421
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5217 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091420
ที่ นศ 0023.5/ว 5227 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091419
ที่ นศ 0023.5/ว 5219 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091418
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.5/ว 5220 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091417
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5221 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091416
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5222 ลว. 30 ก.ย. 2563
nrt63091415
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 5226 ลว. 30 ก.ย. 256
nrt63091414
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5201 ลว. 29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94|