หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1866 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt63091303
ที่ นศ 0023.5/ว436ลว.11ก.ย.63
nrt63091232
ที่ นศ 0023.3/ว 4885 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563
nrt63091231
เรื่อง ขอให้ตอบแบบสอบถาม [อ่าน 592 คน]     10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4876 ลว.10 ก.ย.63
ืnrt63091230-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4875 ลว.
ืnrt63091297
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4861ลว.9ก.ย.63
nrt63091298
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 434 ลว. 9 ก.ย.2563
ืnrt63091299
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4852 ลว. 9 ก.ย. 2563
ืnrt63091296
ที่ นศ 0023.3/ว4858ลว.9ก.ย.63
ืnrt63091295
ที่ นศ 0023.3/ว4857 ลว.9ก.ย.63
ืnrt63091294
ที่ นศ 0023.3/ว4856ลว.9ก.ย.63
nrt63091293
ที่ นศ 0023.5/ว 433 ลว. 9 ก.ย. 2563
nrt63081292
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/16964 ลว.9ก.ย.63
ืnrt63081291
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว4849 ลว.9ก.ย.63
nrt63081285
ที่ นศ 0023.3/ว4839 ลว.9ก.ย.63
nrt63081290
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีครม.มีมติกำหนดให้วันที่4 และวันที่7ก.ย.2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ [อ่าน 380 คน]     09 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว432 ลว.9ก.ย.63
ืnrt63081289
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว431 ลว.9ก.ย.63
nrt63091287
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63091286
ที่ นศ 0023.3/ว 4845 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563
nrt63091284
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4824 ลว. 8 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94|