หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1571 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306921
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3507 ลว. 26 มิ.ย. 2563
nrt6306920
ที่ นศ 0023.3/ว 3475 ลว. 25 มิ.ย. 2563
nrt6306919
ที่ นศ 0023.2/ว 255 ลว. 25 มิ.ย. 2563
nrt6306917
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3462 ลว. 25 มิ.ย. 2563
nrt6306918
ที่ นศ 0023.3/ว 3463 ลว. 25 มิ.ย. 2563
nrt6306916
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 254 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2563
nrt6306915
ที่ นศ 0023.5/ว 3454 ลว. 25 มิ.ย. 2563
ืnrt6306914
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.3/ว3450 ลว.24 มิ.ย.63
nrt6306913
ที่ นศ 0023.5/ว3447 ลว.24 มิ.ย.63
ืnrt6306912
ที่ นศ 0023.5/ว3446 ลว.24มิ.ย.63
ืืnrt6306911
ที่ นศ 0023.4/ว3424ลว.23มิ.ย.63
nrt6306910
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3428 ลว. 23 มิ.ย. 2563
nrt6306909
ที่ นศ 0023.3/ว 3423 ลว. 23 มิ.ย. 2563
nrt6306908
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว ลว. 23 มิ.ย. 2563
nrt6306907
ที่ นศ 0023.3/ว 3404 ลว. 22 มิ.ย. 2563
nrt6306906
ที่ นศ 0023.3/ว 3412 ลว. 23 มิ.ย. 2563
nrt6306905
ที่ นศ 0023.2/ว 3392 ลว. 22 มิ.ย. 2563
nrt6306904
ที่ นศ 0023.5/ว 3387 ลว. 22 มิ.ย. 2563
nrt6306903
ที่ นศ 0023.5/ว 3396 ลว. 22 มิ.ย. 2563
nrt6306902
ที่ นศ 0023.3/ว 3394 ลว. 22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|