หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306870
ที่ นศ 0023.3/ว 11192 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306869
ที่ นศ 0023.5/ว 240 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306868-1
ด่วนที่สุด ที่ สพฉ 08/ว01203 ลว. 4 มิ.ย. 2563
nrt6306867-4
ที่ นศ 0017.2/ว 3202 ลว. 11 มิ.ย. 2563
nrt6306868
ที่ นศ 0023.2/ว 3275 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306867-3
ที่ นศ 0014.2/1451 ลว. 15 พ.ค. 2563
nrt6306867
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3273 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306866
ที่ นศ 0023.3/ว 239 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306865
ที่ นศ 0023.4/ว 3271 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306864
ที่ นศ 0023.3/11145 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306863
ที่ นศ 0023.1/ว 238 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306862
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3270 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6306861
ที่ นศ 0023.3/ว 3260 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306860
ที่ นศ 0023.5/ว 3261 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306859
ที่ นศ 0023.5/ว 3258 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306858
ที่ นศ 0023.5/ว 3257 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306857
ที่ นศ 0023.2/ว 3255 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306856
ที่ นศ 0023.2/ว 3254 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306855
ที่ นศ 0023.2/ว 3253 ลว. 15 มิ.ย. 2563
nrt6306854
ที่ นศ 0023.3/ว 237 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|