หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1570 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101499
นศ 0023.3/ว 5457 ลว.16 ต.ค.2563
nrt63101496
ที่ นศ 0023.5/ว 5449 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101495
ที่ นศ 0023.3/ว 5456 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101494
ที่ นศ 0023.3/ว 5455 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101493
ที่ นศ 0023.3/ว 5452 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101492
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5451 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101491
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101490
ที่ นศ 0023.1/ว 489 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101489
ที่ นศ 0023.5/ว 490 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt63101488
ที่ นศ 0023.2/ว 5444 ลว. 16 ต.ค. 2563
ืnrt63101487
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว5431 ลว.15ต.ค.63
nrt63101486
ที่ นศ 0023.3/ว 5428 ลว. 15 ต.ค. 2563
nrt63101485
นศ 0023.3/ว 5398 ลว. 14 ต.ค. 2563
nrt63101484
นศ 0023.3/ว 486 ลว. 14 ต.ค.2563
nrt63101483
นศ 0023.3/ว 486 ลว. 14 ต.ค. 2563
nrt63101482
นศ 0023.3/ว 5399 ลว. 14 ต.ค. 2563
nrt63101481
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว5415 ลว.15ต.ค.63
nrt63101480
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5407 ลว. 14 ต.ค. 2563
nrt63101479
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5406 ลว. 14 ต.ค. 2563
nrt63101478
ที่ นศ 0023.2/ว 5404 ลว. 14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|