หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1866 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63071041
ที่ นศ 0023.3/ว 3887 ลว. 17 ก.ค. 2563
nrt63071040
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 3874 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071039
ที่ นศ 0023.5/ว 3869 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071038
ที่ นศ 0023.5/ว 3868 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071037
ที่ นศ 0023.5/ว 3866 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071036
ที่ นศ 0023.2/ว 3871 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071035
ที่ นศ 0023.2/ว 3870 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071034
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3864 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071033
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3860 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071032
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3858 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071031
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3856 ลว. 16 ก.ค. 2563
nrt63071028
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 305 ลว. 16 ก.ค. 2563
ืnrt63071026
ที่ นศ 0023.2/ว3846 ลว.15 ก.ค.63
ืnrt63071027
ที่ นศ 0023.1/ว304 ลว.16ก.ค.63
nrt63071025
ที่ นศ 0023.3/ว 3845 ลว. 15 ก.ค. 2563
nrt63071024
ที่ นศ 0023.5/ว 3832 ลว. 15 ก.ค. 2563
nrt63071023
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [อ่าน 610 คน]     15 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3829 ลว. 15 ก.คง 2563
nrt63071022
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 303 ลว. 15 ก.ค. 2563
nrt63071021
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 302 ลว. 15 ก.ค. 2563
nrt63071020
ที่ นศ 0023.5/ว 3820 ลว. 14 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94|