หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1559 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6305715
ที่ นศ 0023.2/ว 2657 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305714
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2653 ลว. 13 พ.ค. 2563
nrt6305713-1
ที่ นศ 0023.3/ว182 ลว.13พ.ค.63
nrt6305713
ที่ นศ 0023.3/ว2650 ลว.13พ.ค.63
nrt6305711
ที่ นศ 0023.3/ว2649 ลว.13พ.ค.63
nrt6305709
ที่ นศ 0023.3/ว 2641 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305710
ที่ นศ 0023.3/ว 2643 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
nrt6305708
ที่ นศ 0023.3/ว 2640 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305707
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2639 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305704
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2635 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305706
ที่ นศ 0023.3/ว 2636 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305703
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 181 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305702
ที่ นศ 0023.3/ว 180 ลว. 12 พ.ค.2563
nrt6305701
ที่ นศ 0023.4/ว 2626 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305700
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2627 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305699
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2624 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305698
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 179 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305697
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน 290 คน]     12 พ.ค. 2563
ที่ นศ 0023.5/ว 2625 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305696
ที่ นศ 0023.3/ว 2623 ลว. 12 พ.ค. 2563
nrt6305695-5
ที่ นศ 0015/ว526 ลว. 27 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78|