หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1608 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211767
ที่ นศ 0023.3/ว 476 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211765
ที่ นศ 0023.3/ว 474 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211766
ที่ นศ 0023.1/ว 4775 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211764
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 472 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211763
ที่ นศ 0023.3/ว 473 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211762
ที่ นศ 0023.5/ว 471 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211761
ที่ นศ 0023.3/ว 5774 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211760
ที่ นศ 0023.2/ว 5763 ลว. 6 พ.ย. 2562
nrt6211757
ที่ นศ 0023.5/ว 5753 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211756
ที่ นศ 0023.5/ว 5751 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211755
ที่ นศ 0023.5/ว 5750 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211754
ที่ นศ 0023.5/540 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211753
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5754 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211752
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/470 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211745
ที่ นศ 0023.3/ว 5744 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211744
ที่ นศ 0023.3/ว 5743 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211759
ที่ นศ 0023.3/ว 5761 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6211751
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/21508 ลว.5 พ.ย.62
nrt6211750
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5752 ลว. 5 พ.ย. 2562
nrt6211749
นศ 0023.3/ว 5749 ลว.5 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81|