หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6406851
ที่ นศ 0023.3/ว 3135 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406850
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3137 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406849
ที่ นศ 0023.3/ว 3131 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406848
ที่ นศ 0023.3/ว 3130 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406846
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3129 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406853
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3140 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406847
นศ 0023.3/ว 293 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406845
นศ 0023.3/ว 3128 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406844
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3127 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406843
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 292 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406842
ที่ นศ 0023.3/ว 3125 ลว. 14 มิ.ย. 2564
nrt6406841
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 290 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406840
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต อปท. พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท. พ.ศ. 2564 [อ่าน 570 คน]     เอกสารแนบ |  10 มิ.ย. 2564
ที่ นศ 0023.4/ว 3097 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406839
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3095 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406838
ที่ นศ 0023.3/ว3094 ลว.10มิ.ย.64
์nrt6406837
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3092 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406836
ที่ นศ 0023.3/ว 3093 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406835
ที่ นศ 0023.5/ว 3090 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406834
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 3088 ลว. 10 มิ.ย. 2564
nrt6406833
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3085 ลว. 10 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|