หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1866 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6304661
ที่ นศ 0023.1/ว 169 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304660
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2430 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304659
การอนุมัติแก้ไขรายระเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) [อ่าน 454 คน]     29 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2433 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304658
ที่ นศ 0023.3/ว 2429 ลว. 29 เม.ย. 2563
nrt6304657
ที่ นศ 0023.3/ว 2414 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304656
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2410 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304655
ที่ นศ 0023.3/ว 2405 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304654
ที่ นศ 0023.3/ว 2404 ลว. 28 เม.ย. 2563
nrt6304648-4
ที่ นศ 0014.2/1268 ลว. 22 เม.ย. 2563
nrt6304651-3
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว1920 ลว. 2 เม.ย. 2563
nrt6304651-2
ด่วนที่สุด ที่ นศ0017.2/ว2276 ลว. 20 เม.ย. 2563
nrt6304651-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ0017.2/ว2361 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304653
ที่ นศ 0023.3/ว 2379 ลว. 27 เม.ย. 2563
nrt6304652
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2373 ลว. 27 เม.ย. 2563
nrt6304650
ที่ นศ 0023.3/ว 167 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304649
ที่ นศ 0023.3/ว 166 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304651
ที่ นศ 0023.5/261 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304648
ที่ นศ 0023.5/ว 164 ลว. 24 เม.ย. 2563
nrt6304646
ที่ นศ 0023.5/258 ลว. 23 เม.ย. 2563
nrt6304647
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2356 ลว. 24 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94|