หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1573 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63101491
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น[อ่าน 273 คน] เอกสารแนบ | 16 ต.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5450 ลว. 16 ต.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6302214
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 828 ลว. 13 ก.พ. 2563
nrt6302212
ที่ นศ 0023.5/ว 57 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302213
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 826 ลว. 13 ก.พ. 2563
nrt6302210
ที่ นศ 0023.3/ว 56 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302209
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/104 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302208
ที่ นศ 0023.3/ว 816 ลว. 12 ก.พ. 63
nrt6302207
ที่ นศ 0023.3/ว 815 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302206
ที่ นศ 0023.3/ว 813 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302211
ที่ นศ 0023.5/ว 817 ลว. 13 ก.พ. 2563
nrt6302205
ที่ นศ 0023.3/ว 814 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ืnrt6302204
ที่ นศ 0023.1/ว2849 ลว.12 ก.พ.2563
nrt6302203
ที่ นศ 0023.3/ว 55 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302202
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 810 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302201
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 808 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302200
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว803 ลว. 12 ก.พ. 2563
nrt6302199-1
ที่ นศ 0014.2/ว 746 ลว. 7 ก.พ. 2563
ืnrt6302197
ที่ นศ 0023.5/ว54ลว.11ก.พ.63
ืnrt6302199
ที่ นศ 0023.2/ว786ลว.11ก.พ.63(หนังสือนำส่งพร้อมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย1)
ืืnrt6302199
สิ่งที่ส่งมาด้วย3 [อ่าน 322 คน]     11 ก.พ. 2563
ที่ นศ 0023.2/ว786ลว.11ก.พ.63
ืnrt6302199
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [อ่าน 347 คน]     11 ก.พ. 2563
ที่ นศ 0023.2/ว786ลว.11ก.พ.63
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|