หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2565
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 720 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6504576
ที่ นศ 0023.4/ว 154 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504575
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 2318 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504574
ที่ นศ 0023.4/ว 2319 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504573
ที่ นศ 0023.3/ว 2330 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504572
ที่ นศ 0023.3/ว 2331 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505571
นศ 0023.3/ว 2329 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504570
ที่ นศ 0023.1/ว 2325 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504569
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2324 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505565
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2323 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505568
นศ 0023.3/ว 2322 ลว. 5 พ.ค.2565
nrt6505567
นศ 0023.3/ว 2321 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505566
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [อ่าน 313 คน]     05 พ.ค. 2565
นศ 0023.3/ว 2320 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 2315 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6505563
ที่ นศ 0023.3/ว 2312 ลว. 5 พ.ค. 2565
nrt6504562
ที่ นศ 0023.5/ว 159 ลว. 29 เม.ย. 2565
nrt6504561
ที่ นศ 0023.5/ว 158 ลว. 29 เม.ย. 2565
nrt6504559
ที่ นศ 0023.3/ว 2285 ลว. 2 พ.ค. 2565
nrt6504558
ที่ นศ 0023.3/ว 2282 ลว. 2 พ.ค. 2565
nrt6504557
ที่ นศ 0023.3/ว 2281 ลว. 2 พ.ค 2565
nrt6505พิเศษ
นศ 0035/ว 2231 ลว. 29 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36|