หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6403356
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว1284 ลว.4มี.ค.64
nrt6403363
ศธ. 0277/ว 622 ลว. 2 มี.ค. 2564
nrt6403362
นศ 0023.3/ว 1288 ลว. 4 มี.ค. 2564
nrt6403361
นศ 0023.3/ว 1290 ลว. 4 มี.ค. 2564
nrt6403360
นศ 0023.3/ว 1289 ลว. 4 มี.ค. 2564
nrt6403359
นศ 0023.3/4340 ลว.4 มี.ค.2564
nrt6403358
นศ 0023.3/ว 1291 ลว. 4 มี.ค.2564
nrt6403355
ที่ นศ 0023.5/ว120 ลว.4มี.ค.64
ืnrt6403354
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว1276 ลว.4มี.ค.64
nrt6403353
ที่ นศ 0023.5/ว1260 ลว.4มี.ค.64
nrt6403352
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 119 ลว. 3 มี.ค.64
nrt6403351
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 1256 ลว. 3 มี.ค.64
nrt6403350
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [อ่าน 419 คน]     04 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1255 ลว.3 มี.ค.2564
nrt6403349
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1252 ลว. 3 มี.ค. 2564
nrt6403348
ที่ นศ 0023.5/ว 118 ลว. 3 มี.ค. 2564
nrt6403347
ที่ นศ 0023.3/ว 1250 ลว. 3 มี.ค. 2564
nrt6403345
ที่ นศ 0023.2/ว 1249 ลว. 3 มี.ค. 2564
nrt6403344
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว1248ลว.3มี.ค.64
ืnrt6403343
ด่วนที่สุด ที่นศ0023.5/ว1247 ลว.3มี.ค.64
nrt6403342
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว1246 ลว.3มี.ค.64
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|