หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1384 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63091287
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม) [อ่าน 274 คน] เอกสารแนบ | 09 ก.ย. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4846 ลว.9ก.ย.63
nrt63081238
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน 438 คน] เอกสารแนบ | 28 ส.ค. 2563 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63081241
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว4651 ลว.27ส.ค.63
nrt63081238
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4650 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2563
ืnrt63081240
ที่ นศ 0023.3/ว412 ลว.27ส.ค.63
nrt63081233
ที่ นศ 0023.5/525ลว.27ส.ค.63
nrt63081239
ที่ นศ 0023.3/ว4652 ลว.27 ส.ค.2563
nrt63081237
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 411 ลว. 27 ส.ค. 2563
ืrt63081236
ที่ นศ 0023.3/ว 410 ลว. 27 ส.ค.2563
nrt63081235
ที่ นศ 0023.3/ว 409 ลว. 27 ส.ค.2563
nrt63081234
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 408 ลว. 27 ส.ค. 2563
nrt63081231
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 407 ลว. 26 ส.ค. 2563
nrt63081203
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 404 ลว. 26 ส.ค. 2563
nrt63081229
ที่ นศ 0023.5/ว 4615 ลว. 26 ส.ค. 2563
nrt63081227
ที่ นศ 0023.5/ว 4616 ลว. 26 ส.ค. 2563
nrt63081226
ที่ นศ 0023.5/ว 4609 ลว. 25 ส.ค. 2563
nrt63081225
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4608 ลว. 25 ส.ค. 2563
nrt63081224
ที่ นศ 0023./ว 4601 ลว. 25 ส.ค. 2563
nrt63081223
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4602 ลว. 25 ส.ค. 2563
nrt63081222
ที่ นศ 0023.5/ว 403 ลว. 25 ส.ค. 2563
nrt63081217
ที่ นศ 0023.5/ว 402 ลว. 24 ส.ค. 2563
nrt63081221
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2534
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70|