หนังสือสั่งการที่ทำการปกครองจังหวัด
 
วันที่ ข้อความ
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 367 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6