จํานวนหนังสือทั้งหมด 2441 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt55000321 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ(ที่นศ0037.2/1796ลว.14พ.ค.2555) 15 พฤษภาคม 2555 1015
nrt55000319 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.5/ว1768ลว.11พ.ค.2555) 15 พฤษภาคม 2555 495
nrt55000320 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจว.(คำอนุมัติงบประมาณ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(ด่วนมากที่นศ0037.1/ว176ลว.14พ.ค.2555) 14 พฤษภาคม 2555 399
nrt55000311 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ(รุ่นที่1) 14 พฤษภาคม 2555 687
nrt55000315 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ที่นศ0037.2/ว1757ลว.11พ.ย.2555) 14 พฤษภาคม 2555 497
nrt55000314 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเม.ย.2552ฯ(ด่วนมากที่นศ0037.2/ว1756ลว.11พ.ค.2555) 14 พฤษภาคม 2555 339
nrt55000313 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ(ที่นศ0037.5/ว1730ลว.10พ.ค.2555) 14 พฤษภาคม 2555 612
nrt55000312 การฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า(ด่วนที่สุดที่นศ0037.1/ว1753ลว.11พ.ค.2555) 14 พฤษภาคม 2555 379
nrt55000318 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ(รุ่นที่4) 14 พฤษภาคม 2555 484
nrt55000317 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ(รุ่นที่3) 14 พฤษภาคม 2555 444
nrt55000316 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ(รุ่นที่2) 14 พฤษภาคม 2555 462
nrt55000310 ขอความร่วมมือดเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(ที่นศ0037/ว1750ลว10พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 631
nrt55000309 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีพ.ศ.2552-2554(ที่นศ0037.5/ว1729ลว.10พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 560
nrt55000307 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงร่นที่8(ที่นศ0037.1/ว173ลว.10พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 584
nrt55000305 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของอปท.(ที่นศ0037.5/169ลว8พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 566
nrt55000304 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ(ที่นศ0037.4/ว170ลว.8พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 792
nrt55000303 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอปท.(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว1717ลว.8พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 613
nrt55000302 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)(ที่นศ0037.5/ว1726ลว.9พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 497
nrt55000301 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่นศ0037.5/ว1725ลว.9พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 439
nrt55000300 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่นศ0037.5/ว1724ลว.9พ.ค.2555) 10 พฤษภาคม 2555 500
 กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]