จํานวนหนังสือทั้งหมด 598 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5100580 ขอเชิญประชุม(มท0835.1/ว635ลว.29ธันวาคม2551) 30 ธันวาคม 2551 873
nrt5100579 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดอปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปี2552(มท0835.2/ว3926ลว.29ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 1179
nrt5100578 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดอปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปี2552(มท0835.2/ว3946ลว.30ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 769
nrt5100577 การคัดเลือกบุคลากรสังกัดอปท.เข้ารับการฝึกอบรม ปี2552(มท0835.2/ว3958ลว.30ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 768
nrt5100576 สำรวจข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างฯ(มท0835.3/ว3951ลว.30ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 719
nrt5100575 การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม.2552เงินอุดหนุนทั่วไปฯ(มท0835.3/ว3950ลว.30ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 741
nrt5100574 การโอนเงินภาษีให้อปท.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 (มท0835.5/ว3932ลว.29ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 615
nrt5100569 แนวทางปฏิบัติตามพรบ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จฯ (มท0835.2/ว3928ลว.29ธ.ค.2551) 30 ธันวาคม 2551 468
nrt5100573 โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและกฎหมายรายได้ของ อปท.(มท0835.3/ว3930ลว.29ธ.ค.2551) 29 ธันวาคม 2551 17
nrt5100572 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด(มท0835.3/ว3929ลว.29ธ.ค.2551) 29 ธันวาคม 2551 516
nrt5100571 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.(มท0835.3/ว3936ลว.29ธ.ค.2551) 29 ธันวาคม 2551 578
nrt5100570 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 (มท.0835.5/ว.630 ลว. 26 ธันวาคม 2551) 26 ธันวาคม 2551 567
nrt5100568 ซักซ้อมการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ (มท0835.3/ว3907ลว.26ธ.ค.2551) 26 ธันวาคม 2551 990
nrt5100900 รายละเอียดการโอนเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมศาสนา) 25 ธันวาคม 2551 952
nrt5100567 การเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา(มท0835.5/ว3896ลว.25ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 742
nrt5100566 แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช(มท0835.2/ว686ลว.24ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 1365
nrt5100565 แจ้งการเปลี่ยนชือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัน (มท0835.2/ว3880ลว.23ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 526
nrt5100564 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(มท0835.4/ว3876ลว.23ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 723
nrt5100563 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(มท0835.5/ว3868ลว.22ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 605
nrt5100562 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนฯ (0835.5/ว3847ลว.19ธ.ค.2551) 25 ธันวาคม 2551 520
     กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 30 หน้าถัดไป >>    [ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ]