ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณฑ์ทั่วไป
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย