กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน
รายละเอียด :
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับ ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับ ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ (สถจ.) โดยท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายธงฉาน สุวรรณรักษา เป็นประธานการประชุม และมติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (ป.1) และการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ป.3) อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ การตรวจเยี่ยมสนามสอบ การรับส่งแบบทดสอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงติดตามงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 806 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**