วิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม
"มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร"
 
พันธกิจ
         1. พัฒนาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
         2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับ จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก ภาคีเครือข่าย
         3. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลัก คุณธรรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงาน อย่างมืออาชีพ
         4. ส่งเสริมงานงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้
         5. ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยการในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
         6. แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี คุณภาพและมาตรฐาน
         7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
                                      ท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
          1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
          2. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
          3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนในการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
                                       ในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน
เป้าประสงค์
          1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงาน หลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
          2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน