หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมตรวจสอบโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561