หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช
     
หนังสือราชการ สถจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมตรวจสอบโครงการที่อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561