ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2564