จํานวนหนังสือทั้งหมด 2441 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5500014 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(ที่นศ0037.2/ว124ลว11ม.ค.2555) 12 มกราคม 2555 699
nrt5500015 ขอเชิญประชุม (นศ0037.5/ว11ลว.10ม.ค.55) 12 มกราคม 2555 1267
nrt5500011 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้อปท.ตรวจสอบคำสั่งและบัตรประวัติของผู้ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ(ที่นศ0037.3/ว9ลว11ม.ค.2555) 11 มกราคม 2555 1729
nrt5500013 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือให้อปท.ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลการกู้เงินฯ(ที่นศ0037.3/ว8ลว11ม.ค.2555) 11 มกราคม 2555 1063
nrt5500012 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สำรวจจำนวนข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและดิ่นโคลนถล่มฯ(ที่นศ0037.1/ว7ลว.10ม.ค.2555) 10 มกราคม 2555 1274
nrt5500010 ซักซ้อมแนวทางการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศพด.(ด่วนที่สุดที่นศ0037.5/ว85ลว9ม.ค.2555) 9 มกราคม 2555 1761
nrt5500009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ขรก./พนักงานของอปท.จว.นศ.(ที่นศ0037.1/วลว9ม.ค.2555) 9 มกราคม 2555 1001
nrt550008 ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายฯ(ที่นศ0037.5/ว65ลว6ม.ค.2555) 9 มกราคม 2555 799
nrt550007 ขอเชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนมกราคม2555(ที่นศ0037.1/ว5ลว5ม.ค.2555) 5 มกราคม 2555 632
nrt550006 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ขรก./พนักงานของอปท.จว.นศ.(ที่นศ0037.1/ว6ลว5ม.ค.2555) 5 มกราคม 2555 957
nrt55000005 การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาดีเด่นปี2555(นศ0037.3/ว28ลว.5ม.ค.55) 5 มกราคม 2555 620
nrt55000004 การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา ผอ.สำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ปี2555(นศ0037.3/ว5ลว.4ม.ค.55) 4 มกราคม 2555 658
nrt55000003 การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่นเนื่องในงานวันสตรีสากลปี2555(นศ0037.3/ว4ลว.4ม.ค.55) 4 มกราคม 2555 590
nrt55000002 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ปี2555(นศ0037.3/ว1ลว.4ม.ค.55) 4 มกราคม 2555 579
nrt55000001 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของ อบจ./เทศบาล(นศ0037.3/ว4512ลว.27ธ.ค.54) 4 มกราคม 2555 609
nrt54000730 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ(ด่วนที่สุดที่นศ0037.3/ว4580ลว30ธ.ค.2554) 30 ธันวาคม 2554 1720
nrt54000729 โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของอปท.ให้กับบุคลากรเทศบาลปี2555(ที่นศ0037.3/4560ลว28ธ.ค.2554) 30 ธันวาคม 2554 1041
nrt54000728 ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท.(ที่นศ0037.3/ว4557ลว28ธ.ค.2554) 29 ธันวาคม 2554 1151
nrt54000722 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้น (หลักสูตร ๒ วัน) (นศ 0037.4/ว 4479 ลว 23 ธ.ค.54) 28 ธันวาคม 2554 1203
nrt54000723 ขอความร่วมมือสำรวจชมรม องค์กร หน่วยงาน ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ (นศ 0037.3/ว277 ลว 23 ธ.ค.54) 28 ธันวาคม 2554 564
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 16 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]