จํานวนหนังสือทั้งหมด 2441 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5200816 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นศ0037.3/ว4542ลว.18ธ.ค.52) 18 ธันวาคม 2552 1060
nrt5200811 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(นศ0037.5/ว4483ลว.16ธ.ค.52) 17 ธันวาคม 2552 1339
nrt5200812 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2553(นศ0037.3/ว4521ลว.17ธ.ค.2552) 17 ธันวาคม 2552 701
nrt5200810 บัตรอวยพรปีใหม่(ส.ค.ส.)พ.ศ.2553(นศ0037.1/ว448) 17 ธันวาคม 2552 828
nrt5200808 การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan)(นศ0037.3/ว4471ลว.15ธ.ค.52) 16 ธันวาคม 2552 1105
nrt5200809 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและระเบียบวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ53(นศ0037.1/ว442ลว.16ธ.ค.) 16 ธันวาคม 2552 1383
nrt5200806 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(นศ0037.5/ว4448ลว.14ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 1068
nrt5200805 หารือการจ่ายค่าตอบแทน(นศ0037.5/ว4447ลว14ธ.ค.52) 16 ธันวาคม 2552 1074
nrt5200804 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ประจำปีงบประมาณ2552 (นศ0037.2/ว.4472ลว.16ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 1019
nrt5200803 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(นศ0037.2/ว.4335ลว.3 ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 781
nrt5200807 การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ"มหาดไทยClean&Sealทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด"ประจำปี2553(นศ.0037.3/ว4468ลว.15ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 825
nrt5200807 การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ"มหาดไทยClean&Sealทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด"ประจำปี2553(นศ.0037.3/ว4468ลว.15ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 825
nrt5200802 หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปปีพ.ศ.2553(นศ.0037.5/ว4467ลว.15ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 849
nrt5200801 ซักซ้อมแนวทางการคำนวณและนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553(นศ0037.5/ว4443ลว.14ธ.ค.2552) 16 ธันวาคม 2552 773
nrt52008000 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งวดที่1)(นศ0037.5/ว4449ลว.14ธ.ค.2552) 15 ธันวาคม 2552 1027
nrt5200799 การกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(นศ0037.5/ว4441) 15 ธันวาคม 2552 744
nrt5200798 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรกรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และ(กรอ.)(นศ0037.5/ว4440ลว.14ธ.ค.2552) 15 ธันวาคม 2552 779
nrt5200797 การโอนจักสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม(นศ0037.5/ว4445ลว.14ธ.ค.2552) 15 ธันวาคม 2552 580
nrt5200796 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2553(นศ0037.3/ว4450ลว.14ธ.ค.2552) 15 ธันวาคม 2552 674
nrt5200795 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพประปาสัญจรครั้งที่2/2553นศ0037.3/ว4446ลว.14ธ.ค.2552) 15 ธันวาคม 2552 681
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 87 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 87 88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]