จํานวนหนังสือทั้งหมด 2441 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5400012 ส่งสารอวยพรปีใหม่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(นศ0037.1/ว010ลว12ม.ค.2554) 13 มกราคม 2554 393
nrt540008 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2554เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้อปท.(นศ0037.5/ว88ลว6ม.ค.2554) 11 มกราคม 2554 1829
nrt5400011 การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจการของสมาคมอบต.(นศ0037.1/8ลว10ม.ค.2554) 10 มกราคม 2554 1031
nrt5400010 การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเหกี่ยวกับวินัย(นศ0037.4/ว7ลว10ฒ.ค.2554) 10 มกราคม 2554 1032
nrt540009 เชิญร่วมงานบุญกุศลศพมารดาภรรยาของนายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัด(นศ0037.1/ว6ลว10ธ.ค.2554) 10 มกราคม 2554 943
nrt540007 การสำรวจข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณปี2554-2556(นศ0037.5/ว82ลว6ม.ค.2554) 7 มกราคม 2554 1390
nrt540006 ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน(นศ0037.4/ว26243ลว6ม.ค.2554) 6 มกราคม 2554 545
nrt540005 โครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการ(Work shop)เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยเหลือด้านกิจการสภาท้องถิ่น(นศ0037.4/ว75ลว6ม.ค.2554) 6 มกราคม 2554 1208
nrt540004 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ปีงบประมาณ2554(นศ0037.5/ว4428ลว6ม.ค.2554) 6 มกราคม 2554 872
nrt540003 รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนประจำปี2553(นศ0037.3/ว183ลว6ม.ค.2553) 6 มกราคม 2554 448
nrt540002 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นศ0037.1/ว2ลว06ม.ค.2554) 6 มกราคม 2554 591
nrt540001 ขอให้พิจารณาสนับสนุนการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในอปท.(นศ0037.3/ว57ลว6ม.ค.2554) 6 มกราคม 2554 450
nrt5300665 แนวทางปกิบัติกรณีการจ้างพนักงานจ้าง(นศ0037.2/ว4413ลว29ธ.ค.2553) 6 มกราคม 2554 919
nrt5300509 การถ่ายโอนทะเบียนพาณิชย์(นศ0037.3/ว509ลว30ธ.ค.2553) 30 ธันวาคม 2553 1415
nrt5300667 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (นศ0037.1//ว508 ลว 29 ธันวาคม 2553) 29 ธันวาคม 2553 1871
nrt5300666 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทสพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ในจ.นครศรีรรมราชรุ่นที่2(นศ0037.2/ว4415ลว29ธ.ค.2553) 29 ธันวาคม 2553 1575
nrt5300664 รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน(นศ0037.4/ว4408ลว29ธ.ค.2553) 29 ธันวาคม 2553 716
nrt5300663 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น(นศ0037.2/ว4407ลว29ธ.ค.2553) 29 ธันวาคม 2553 923
nrt5300661 การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2554(นศ0037.4/ว4380ลว29ธ.ค.2553) 29 ธันวาคม 2553 771
nrt5300662 การขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง(นศ 0037.2/ว 4411 ลว.28 ธ.ค. 53) 28 ธันวาคม 2553 886
 << หน้าก่อน  กำลังแสดงหน้าที่ 53 / 123  หน้าถัดไป >>    [  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53 54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 ]