หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1139 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306867

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)การจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563
[อ่าน 28 คน] เอกสารแนบ | 16 มิ.ย. 2563

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3273 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt63081134
ที่ นศ 0023.4/ว4287 ลว.7ส.ค.63
nrt63081135
ที่ นศ 0023.5/ว351 ลว.7ส.ค.63
ืnrt63081133
ที่ นศ 0023.2/ว 4273 ลว.7ส.ค.63
nrt63081132
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4263 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081131
ที่ นศ 0023.5/ว 349 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081130
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4260 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081129
ที่ นศ 0023.3/ว 4259 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081128
ที่ นศ 0023.2/ว 4251 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081127
ที่ นศ 0023.2./ว 4250 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081120
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4252 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081126
ที่ นศ 0023.3/ว 346 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081125
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 345 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081119
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4253 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081124
ที่ นศ 0023.3/ว 348 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081123
ที่ นศ 0023.3/ว 347 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081122
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.3/ว 4255 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081118
ที่ นศ 0023.5/ว 341 ลว. 5 ส.ค. 2563
nrt63081121
ที่ นศ 0023.3/ว 4254 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081117
ที่ นศ 0023.2/ว 4243 ลว. 6 ส.ค. 2563
nrt63081115
ที่ นศ 0023.2/ว 344 ลว. 5 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57|